O metodě a autorovi

Zjistěte něco o mluvní metodě a jejím autorovi. Autor doc. Mgr. Václav Martinec získal za svoji metodu ocenění MŠMT za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

Metoda

Výuka je založena na pojetí, že lidský hlas je specifickou formou hudebního dechového nástroje:

 • Dech je základním materiálem pro vytvoření zvuku lidského hlasu.
 • Hlasivky rozeznívají subtilní tón,  který tělesné rezonátory zesilují.
 • V ústech pak vytvořený zvuk získává podobu artikulovaného slova.

Hudebníci uvádějí začátečníky do světa hudby „Orffovým Schulwerkem“. My nabízíme mluvní techniky uspořádané do Sedmera, srovnatelného s Orffovou metodou.

 • Naše Sedmero je sedm pravidel a výzev –  které vymezují  cestu ke správné mluvě. Když se jimi začnete řídit, vaše mateřština zazní v plné srozumitelnosti a bude příjemná na poslech.
 • V pokročilých typech kurzů se pravidly a požadavky Sedmera zabýváme obšírněji a do větší hloubky.
 • Metoda nabízí cestu k profesionálnímu zvládnutí mluvního projevu herce, hlasatele či moderátora.

Dílčí témata mluvní průpravy

 1. Dýchání  –   nezbytná podmínka života  –  a také předpoklad pro srozumitelnou řeč
 2. Jak rozeznít svůj hlas  –  procvičováním vokálů  (samohlásek)
 3. Aby mně lidé rozuměli  –  procvičování konsonant  (souhlásek)
 4. Sedmero srozumitelné a příjemně znějící mluvy  –   základní pravidla
 5. Frázování mluvy  –  vyjadřuje strukturu myšlení
 6. Tréma a hlasová hygiena
 7. Umění vyprávění a předčítání příběhů
 8. Umění vybavovat si slova  –  slovní asociace a bdělé snění
 9. Řeč  úst a řeč těla
 10. Argumentační trénink z průpravy manažerů
 11. „Tajemství“ rychlého učení bez velké časové investice  –  krátká cesta, ale s velkým nárokem na koncentraci
 12. Podtext  –  prostupuje všechny zmíněné zřetele mluvní průpravy a je rozhodující pro konečný a celkový dojem řečového projevu. Podtext pozměňuje slovníkový význam slov. Srozumitelná a znělá mluva  –  to by měla být samozřejmost. Ta je pouze polovinou „umění hovořit“. Teprve ten, kdo ovládá působení podtextu, se stává profesionálním řečníkem. Podtext je řečníkovou skrytou a nejsilnější zbraní.
 13. Závěrečný souhrn  –  a možnosti dalšího rozvoje řeči.

Autor

Doc. Mgr. Václav Martinec

 • 1959 – absolvoval divadelní fakultu AMU v Praze – katedru herectví
 • 1968 – herec a tanečník Laterny magiky na světové výstavě v Montrealu
 • 1973 – založil experimentální soubor pohybového divadla Křesadlo
 • 1975 – 09 – choreograf a režisér ve svobodném povolání – 153 inscenací jako režisér a 85 choreografií
 • 1990 – 93 – ředitel „Divadla-M“ v Českých Budějovicích
 • 1993 – 03 – učil herectví a mluvu na divadelní fakultě JAMU v Brně
 • 1996 – habilitační práce  a jmenování docentem
 • 2004 – založil soukromé divadelní učiliště Ateliér herectví Václava Martince
 • od roku 2006 – učí na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové předměty Kultura řeči a Dějiny divadla
 • od roku 1973 – vedoucí stovek hereckých dílen a kurzů mluvní průpravy
 • 2010 – 12 – vedl grant financovaný ze strukturálních fondů EU, zaměřený na výchovu lektorů mluvní průpravy
 • 2012 – 14 – na Hradecké  univerzitě  dokončuje grant  “Dějiny divadla v obrazech“  s vazbou  na kulturu řeči v jednotlivých divadelních epochách.
 • 2014 – 15 – pracujeme na rozsáhlém grantu ministerstva školství,  zaměřeném na mluvně pedagogické vzdělání učitelek mateřských škol. Nejprve budeme kultivovat mluvu třiceti pěti, posléze sto sedmdesáti pěti učitelek. Cílem je, aby následovně pozitivně ovlivnily mluvní úroveň dvou tisíc dětí ve věku, kdy jsou jazykově nejvnímavější a spontánně tvořivé.
 • 2015 - ocenění MŠMT za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost - celý článek naleznete pod tímto odkazem

  


Publikace

Mluvní průprava pro děti a jejich rodiče (2014)
Herní pojetí rétoriky s řadou audio a video metodických nahrávek.
Publikaci chystá k vydání nakladatelství Albatros.

Mluva jako obtisk osobnosti (2013)
Učebnice pro doktorandy přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
+ DVD metodické výukové nahrávky – audio i video.
V této publikaci je poměr mezi cvičeními a metodickým výkladem v rovnováze.

Skripta i DVD si můžete objednat e-mailem na kontaktní adrese.

Čeština pro Čechy (2010)
Studijní texty pro studenty pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
+ CD metodické výukové nahrávky
Jedná se o velmi rozsáhlý soubor konkrétních cvičení, která jsou slovně popsána v textu publikace a každé doprovází nahrávka. Metodická vysvětlení jsou stručná.

Skripta i CD si můžete objednat e-mailem na kontaktní adrese.

Herecké techniky a zdroje herecké tvorby (2003, 2012)
Rétorika a řečnické vystupování na veřejnosti v širších souvislostech. Příručka je oblíbená mezi adepty přijímacích zkoušek na divadelní fakulty a také mezi amatérskými divadelníky.
Vydala Pražská scéna v roce 2012 již ve druhém vydání.
K dostání v knihkupectvích.
Můžete si objednat e-mailem na kontaktní adrese.

Lidské tělo – inspirace a nástroj dramatického projevu(1973)

Praha 1973, Ústav pro kulturně výchovnou činnost.
Popis metodiky pohybového divadla Křesadlo. V roce kruté normalizace to byl u nás jediný soubor tohoto žánru, který se programově inspiroval pojetím herecké práce v duchu experimentů polského režiséra Jerzy Grotowského.


Více informací o projektu

Neuvědomujeme si, že úroveň současné mluvy patří mezi civilizační nemoci. Uprostřed expanze komunikačních digitálních prostředků náš základní komunikační nástroj – lidská řeč – ochabuje a degeneruje. 

Nevýraznou, monotónní a drmolivou mluvu dnes již přijímáme jako normu, jako přirozenou podobu lidské řeči.

V dnešní době bychom měli jít našim nejmenším dobrým příkladem a výjimkou není ani správná mluva.

Z toho důvodu vznikl projekt "Příprava mentorů MŠ a ZŠ v oblasti mluvní průpravy", který si vzal za úkol vyškolit 35 mentorů a mentorek, ktreří budou následně mentorovat své kolegy a kolegyně právě v oblasti kvalitní mluvy.

Máte problém se svým vyjadřováním, ale bojíte se o něm veřejně mluvit?

Nevadí. Naši zkušení lektoři Vám diskrétně pomohou problém diagnostikovat a navrhnout nejvhodnější nápravu pomocí různých dechových a mluvních cvičení.

Vyzkoušejte a uvidíte sami!