O projektu "Příprava mentorů MŠ a ZŠ v oblasti mluvní průpravy"

Popis projektu. Proč je nutné učit se správně mluvit...

Zdůvodnění potřebnosti

V současné době se nekulturnost mluvy (tedy mluva naprosto nedbalá, někdy až nesrozumitelná) projevuje ve všech oblastech našeho společenského a politického života. Kvalita běžné mluvy má stále sestupnou tendenci, protože když neexistují dobré vzory, řídí se (zvláště pak nejmenší děti) vzory dostupnými... Současné školství (posuzováno podle studijních plánů) se na tento vzdělávací problém nezaměřuje, takže vsoučasných aprobacích pedagogů na všech úrovních nejen, že neexistuje aprobace učitel rétoriky, ale ani v osnovách se vysoké školy této problematice systematicky, s potřebným vědomím závažnosti, zvláště u pedagogů, nevěnují.

Velkým problémem v učitelské praxi je rovněž nedostatečná znalost hlasové hygieny: zvýšené profesní nároky v kombinaci s neznalostí prevence vedou k poškození hlasivek až pracovní neschopnosti. Tyto skutečnosti, které jsou chronickým projevem učitelské profese, jsou všem v oboru dobře známy.  Výpadek pracovníka pak vede k ještě větší zátěži těch, kteří jej musí nahradit...

Projekt se snaží celou situaci změnit a vytvořit co nejširší „síť“ kvalifikovaných mentorů mluvní průpravy, kteří se (po své vlastní přípravě) budou moci ve svých regionech věnovat rozvoji mluvní průpravy dalších pedagogických pracovníků (DVPP) v MŠ a ZŠ. Konečným cílem je pak stav, kdy děti z MŠ nebudou do základních škol vstupovat se špatnými základy, které se obtížně napravují.

Cíle projektu

Záměrem projektu je kvalitně připravit 35 ředitelek a učitelek MŠ a ZŠ pro práci mentorek mluvní průpravy pro následný přenos znalostí a dovedností k dalším pedagogům MŠ a ZŠ. Konečným cílem je pak podpora mluvní kultury učitelek MŠ a ZŠ tak, aby byly dětem dobrým vzorem a vedly je ke správnému slovnímu vyjadřování /v praxi des značně problematickému).

Projekt je rovněž opatřením proti rizikům uvedeným v RVP pro předškolní vzdělávání (2004), kap. 5.2.1 Jazyk a řeč (str. 18 - 20).

Klíčové aktivity projektu

 1. Workshop I. (WS I.) - rozvoj MP . 1x víkend, 20 hod.
 2. Workshop II. (WS II.) - metody a formy mentoringu a jejich využití pro MP - 1x víkend, 20 hod.
 3. Letní soustředění - praktický trénink mentoringu MP - 2 x 1 týden, 80 hodin
 4. Learning by doing - vdělávání praxí - mentorování dalších  pedagogů pod supervizí lektorů, 20 hod.
 5. Evaluační konference s ukázkami práce, transfer zkušeností, návrhy opatření, 8 hod.
 6. Metodická podpora . individuální podpora a konzultace, metodický portál www.mluvnipruprava.cz

Lektorský tým

 • doc. Mgr. Václav Martinec - Garant projektu, lektor
 • MgA. Karol Martincová - Lektorka
 • Bc. Růžena Tesařová - Lektorka
 • Mgr. Marie Hodinářová - Lektorka
 • Mgr. Martin Jung - Lektor
 • Bc. Alice Kučerová - Lektorka
 • Bc. Marie Leinveberová - Lektorka

Logolink EU


Více informací o projektu

Neuvědomujeme si, že úroveň současné mluvy patří mezi civilizační nemoci. Uprostřed expanze komunikačních digitálních prostředků náš základní komunikační nástroj – lidská řeč – ochabuje a degeneruje. 

Nevýraznou, monotónní a drmolivou mluvu dnes již přijímáme jako normu, jako přirozenou podobu lidské řeči.

V dnešní době bychom měli jít našim nejmenším dobrým příkladem a výjimkou není ani správná mluva.

Z toho důvodu vznikl projekt "Příprava mentorů MŠ a ZŠ v oblasti mluvní průpravy", který si vzal za úkol vyškolit 35 mentorů a mentorek, ktreří budou následně mentorovat své kolegy a kolegyně právě v oblasti kvalitní mluvy.

Máte problém se svým vyjadřováním, ale bojíte se o něm veřejně mluvit?

Nevadí. Naši zkušení lektoři Vám diskrétně pomohou problém diagnostikovat a navrhnout nejvhodnější nápravu pomocí různých dechových a mluvních cvičení.

Vyzkoušejte a uvidíte sami!